Negara, Rama Septriduta Surya, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia