Pratiwi, Viera Nu’riza, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia