Devina Martina, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia