Puji Astuti, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia