Putri, W. E., Faizin, M. F., khamidah, khamidah, & ainiyah, nur. (2019). PROFIL KELAINAN KULIT PADA PASIEN DERMATITIS ATOPIK ANAK DAN DEWASA. Journal of Health Sciences, 12(1), 102–109. https://doi.org/10.33086/jhs.v12i1.871