Sumaji, Yoseva Maria Pujirahayu, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia